மங்களாகோவில் கிராமத்தில் அக்னி ஆற்றுக்கு வடபுறமுள்ள விவசாய நிலத்தில் பழமையான மகாவீரர் சிற்பம் கண்டுபிடிப்பு .

  மங்களாகோவில் மகாவீரர் சிற்பம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கந்தர்வகோட்டை வட்டம் ,   மங்களாகோவில் கிராமத்தில் முருகேசன் என்பவருக்கு சொந்தமான பிள்...